QBIK Office QBIK OfficeMiejsce dla Twojego biznesu

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych

W tym zakresie wykonamy dla Ciebie:

 • opracowania zasad polityki rachunkowości,
 • opracowania zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • dokonywania zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalania wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalania wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzania, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzania obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzania planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzania zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcia roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzania przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

Sprawdź również

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie...

więcej

Płace i ZUS - pełna ewidencja i dokumentacja dla ZUS

prowadzenie ewidencji i dokumentacji płacowej – list płac, list prac zleconych, kartoteki wynagrodzeń, rozliczanie podatku...

więcej

Kadry - kompleksowa obsługa kadrowa

prowadzenie ewidencji personalnej pracowników akta osobowe, ewidencja czasu pracy, imienne karty przychodów prac...

więcej